<no title> | بلاگ

<no title>

تعرفه تبلیغات در سایت

امکانات وب

محفل صمیمی عاشقان

Blog Icons

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس


1-

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

حیوان روز تولد؟!؟

 

 یه نگاه به شناسنامتون بندازید،تاریخ تولدتون تو کدوم یکی از این 8 ردیف قرارگرفته؟

  سگ : 11 تا 19 دی---12 تا 14 فروردین---25 تا 30 خرداد---19 تا 24تیر---6 تا 8 مهر---10 تا 25 آذر

  مـوش : 20 دی تا 4 بهمن---25 اسفند تا 3 فروردین---26 فروردین تا 6اردیبهشت---11 تا 13 خرداد---10 تا 18 تیر---25 مرداد تا 3 شهریور

  شیــــر: 5 تا 11 بهمن---22 تا 24 اسفند---1 تا 10 خرداد---10 تا 25 آبان

  گربـه : 12 تا 16 بهمن---4 تا 11 فروردین---4 تا 9 تیر---5 تا 9مرداد---24 شهریورتا 5 مهر---26 آبان تا 9 آذر

  کبوتـر: 17 تا 25 بهمن---24 تا 31 اردیبهشت---25 تیرتا 4 مرداد---10 تا 23شهریور---5 تا 10 دی

  لاک پشت : 26 بهمن تا 2 اسفند---7 تا 10 اردیبهشت---14 تا 24 خرداد---4تا 9 شهریور---24 مهر تا 5 آبان

  پلنگ : 3 تا 9 اسفند---15 تا 25 فروردین---6 تا 9 آبان

  میمون : 10 تا 21 اسفند---11 تا 23 اردیبهشت---31 خرداد تا 3تیر---10 تا 24 مرداد---9 تا 23 مهر---26 آذر تا 4 دی --- 10 تا 14خرداد

 

سگ: وفاداروخواستنی.

هرگزنمی توان دروفاداریتان شک کرد.درکارتان صداقتوخلوص نیت به چشم می خورد.بسیارساده دل وبی شیله پیله.اهل جروبحث کردننیستید.متواضع،خاکی وواقع بین.به همین دلیل است که دوستانتان دل بسته ی شما میشوند.درانتخاب پوشاک وسواس وسلیقه ی خاصی دارید.اگرلباسهایتان مطابقمدروزنباشد،مسلماً ناراحت می شوید.محبوب، پرطرفدار،خوش برخوردوباگذشت هستید.دوستانیبسیارخوب وقابل احترام دارید،دوستانی که هرکدام شخصیت برجسته ای ارند.

 

موش:تاحدی شیطان،ناقلاوبازیگوش.

برق بازیگوشی درچشمانتان همان عاملی ست که موجبگیرایی وجذابیت بالای شمادرنزداطرافیان ودوستان می شود.بسیارشوخ طبع وبامزه.پستعجبی نداردکه مردم خواهان همکاری شمابوده وچشم انتظارحضورتان درتمام فعالیتهایگروهی می شوند.ازسوی دیگرحساس ودل نازک هستیدکه این یکی ازنقاط ضعفتان است.مردومجبورندهنگام حرف زدن باشما،درانخاب کلمات بسیاردقیق و سنجیده عمل کنند.خدابهدادکسی برسدکه هنگام روبروشدن باشما با کلمات بازی کند!

 

شیر:درست برخلاف اسم شیر،عاشق صلح وآرامش هستید.

ترجیح می دهیدازموقعیتهایی که نیازبه جنگ وجدالدرآن حس می شود،پرهیزکنید.ازبودن درهوای آزاد لذت می برید وازنشستن طولانی مدتدریک جابیزارید.رهبربه دنیا آمده ایدواین استعداد راداریدکه چگونه دیگران رابهکارکردن وادارکنید. دوست داریدکه دوستتان بدارند. هنگامی که می بینیدتوجه کسی بهسوی شماجلب شده است،خودرابه تمامی وقف اومی کنید!بسیارصفت پسندیده ای است...امابهشمااخطارمی کنم:برخی میتوانندباسودجستن ازاین ویژگی اخلاقی،بیش ازحدتملق شمارابگویند وکارشان راپیش ببرند.بنابراین مراقب باشید.

 

گربه:بسیاردوست داشتنی وتحسین برانگیز.

گاهی اوقات خجالتی امازیرک وسریع الانتقال.گهگاهسکوت راترجیح می دهید.دوست داریدبه همه ی مسایل پی ببریدوازهرماجارییسردربیاورید.درشرایط عادی خونسرد وخوددارهستید.اماوقتی پای استدلال به میان میآیدبه آتشفشانی آماده فوران شبیه می شوید.بشدت طرفدارمدهستید.ولی بطورکلی با هر تیپآدمی نشست وبرخاست می کنید.امادوست نداریدکه باغریبه ها زیاد حرفبزنید.مردم درکنا رشما راحت هستندودرانتخاب دوستانتان دقت می کنید.

 

لاک پشت:پاک سرشت ونیکوخصال.

حدیث مهربانی شماهمیشه نقل مجلس است.شمانیزدوستدارصلح وآرامش هستید.هیچ وقت دوست نداریدمقابله به مثل کنیدحتی باکسی که خلافکاراست.ازاینروهمه دو.ستتان دارند.دلتان نمی خواهدغیبت دیگران رابکنید.مردم عاشقطرزبرخوردورفتارشمابااطرافیانتان هستند.

همیشه می توانیدعشق بورزید.ازهمه بهتراینکهانتظارنداریدکسی این عشق شماراپاسخ بگوید.بسیاربلندنظرودست ودل بازهستید.اینکه بههرچیزازسمت وسوی واقعی آن نگاه می کنید،بهترین تاثیرراروی طرف مقابلتان می گذارید.

 

کبوتر:شماسمبلی ازرویکردهرچه پیش آیدخوش آیدهستید.

اطرافتان هراتفاقی بیفتد،خوشایندیا ناخوشایندبهحالتان فرقی نمی کند.درحقیقت هرجامی رویدشادی رامی پراکنید.راهبری جمع دوستانهمواره بعهده شماست وبه وقت نیازدرتسلی بخشیدن به افرادمهارت بالاییدارید.ازریاکاری بیزاریدوازافرادریاکاردوری می کنید،آنهاجایی درزندگیتانندارند.درکارتان بسیارمنظم واهل حساب وکتاب هستید.بنابراین هیچ وقت باانباشتگی وبهتعویق افتادن کارمواجه نمی شوید.ولی آگاه باشید:خیلی زود دردام عشق گرفتارمی شوید.

 

پلنگ:شمافردی مرموزهستید.

می توانیدبه راحتی فشارهای زندگی راتحملکنیدودررویارویی باهرناملایمتی عنان اختیار از کف نمی دهیدوصبرپیشه میکنید.بیشتراوقات می توانیدجدی ومصمم باشیدوعاشق شایع پراکنی به همراهی دوستانتانهستید.بسیارمبادی آداب وآراسته.دلتان می خوهادهرموقعیت وهرچیزی به همان شکلی کهخودتان دوست دارید،برایتان فراهم شود،که البته گاهی اوقات این کارشدنینمیست.درنتیجه ممکن است ذربرخی روابط انسانی شکست بخورید.اماازسوی دیگردوستداریدهر زمان دیگران نیازمند حضورتان هستنددرکنارشان بوده آنهارادرحل مشکلاتشانیاری کنیدودرسختی هادوشادوش هم گام بردارید.

 

میمون:بسیارکم حوصله وعصبی!!!

دلتان می خوهدهرکاری باسرعت هرچه تمام ترانجامشود.اساساًفردی بی شیله پیله بوده وعاشق این هستیدکه کانون توجه قراربگیرید.ازاینرهگذر،منحصربه فردوبی مانندهستید.

 

...
نویسنده : رامین بازدید : 236 تاريخ : سه شنبه 16 آبان 1391 ساعت: 19:56